Privacy Policy

1. Logopediepraktijk Wittevrouwen

hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk Wittevrouwen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Logopediepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Uw persoonsgegevens worden door Logopedie Amsterdam Dita Verbeek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden
 • Controle op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV)
 • Het leveren van logopedische zorg; onderzoek, advies en behandeling
 • Indien nodig overleg met derden (huisarts, medisch specialist)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel/titels
 • Adres/postcode
 • Plaats/provincie/land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum/overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat/Beroep
 • Etnische afkomst
 • BSN
 • Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (Intramed)
 • De facturatie (Infomedics)

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft in de behandelovereenkomst.

4. Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

6. Bewaartermijn

De Logopediepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Cliëntdossiers met behandelinformatie dienen ten minste vijftien jaar na het einde van de behandelrelatie te worden bewaard, tenzij het uit hoofde van goed zorgverlenerschap nodig is dat de informatie langer dient te worden bewaard (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek).

7. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens beide Logopediepraktijken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We maken gebruik van een beveiligde softwareleverancier: Intramed
 • Wij gebruiken een virusscanner
 • Wij gebruiken een beveiligde mailomgeving
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • De papieren dossiers zijn opgeborgen in afgesloten kasten
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen

 

8. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

9. Klachten

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Dita Verbeek.

11. Contactgegevens

Logopediepraktijk Wittevrouwen
Hooghiemstraplein 101
3514 AX Utrecht
06 – 55 88 11 78

Privacy policy

Bekijk hier de privacy policy

Contact

Hooghiemstraplein 101
3514 AX Utrecht

06-55 88 11 78

Logopediepraktijk Wittevrouwen Utrecht © 2024.